Please use "Google Translator" until the author' English translation is completed, or for other languages

 

Tractament pacients crítics

Com s'ha indicat, els tractaments inicials dins els protocol de maneig consisteixen en administració de teràpia de fluids, antiparasitari intern (antihelmíntic) i antiparàsit extern en cas de mostrar ectoparàsits. 


També específic en aquest protocol s'estableix que en condicions crítiques relacionades amb la condició corporal (emaciació i caquèxia) es descriu un tractament antibiòtic d'espectre ampli (Ampicillin Trihydrate) per un període de 3 dies.

Allargar el tractament d'aquest antibiòtic pot anar en detriment del poll. Els tractaments a seguir en condicions particulars (ferides obertes, gangrenes seques, traumes, problemes ulls, etc.) han de ser sempre prescrits i la seva evolució controlada per l'equip veterinari. De la mateixa manera, aquest establirà les possibilitats de supervivència i si es necessari decidirà el sacrifici de l'animal. 


A l'apartat "Rehabilitació", s'enllaça amb la plana de la Mauersegler Klinik a Frankfurt. La Dr. med. vet. Christiane Haupt, amb amplia experiència amb aquesta espècie, proporciona important informació per a veterinaris relacionats en tractaments específics per falciots.

 

Teràpia de fluids

En els casos extrems, ocells amb emaciació severa o caquèxia, administrem fluids (39º) durant les següents 48h en intervals de 8-10 hores. La dosi són 1ml per ocells de 20-30 grams i reduïda proporcionalment en pesos inferiors als 20 grams. Aquests polls es solen mostrar passius, tot i que aquestes condicions severes també poden produir hiperactivitat. L'aplicació de fluids SQ s'alternen al plec inguinal dret i esquerra. 


Un suport important és l'aplicació també de fluids orals. El fluid s'ha de donar amb molta cura i en dosis molt petites i controlades (gotes a la comissura del bec) en intervals freqüents. La decisió d'administrar fluids SQ és basa en reduir els riscos de que el fluids administrats oralment VO, en la dosi necessària, puguin passar al tracte respiratori si l'ocell vomita un cop es posa en la seva posició natural horitzontal.


En aquest casos greus, és essencial un aport de temperatura mitjançant una esterilla sota l'habitacle. Aquest s'ha de col.locar en un lloc tranquil i fosc i la manipulació del poll ha de ser mínima i ràpida.Alimentació sòlida

Es pot tenir la tendència d'alimentar directament els polls només arribar, sobretot quan demanen menjar. Desprès de l'administració de fluids, siguin casos lleus o greus, s'espera un temps prudencial fins que el cos absorbeixi els fluids. En unes dues hores podem iniciar l'administració d'aliment. En polls ingressats amb hipotèrmia haurien de recuperar la temperatura corporal abans de fer-los un aport solid. Alguns experts també recomanen que s'estabilitzi inclús abans de fer l'aport de fluids.  


Sempre que sigui possible, hauríem de fer un control de les femtes. S'aconsella no donar aliment sòlid fins que el poll hagi recuperat la temperatura corporal, se li hagi fet un aport de fluids i el poll hagin deposat els primers excrements. Al llarg de la recuperació, l'aspecte dels excrements ens dona bones indicacions de l'estat i evolució dels polls. Per un seguiment correcte és aconsellable habitacles on conviuran no més de 4 polls on serà mes senzill detectar femtes d'aspecte sospitós.

Un falciot que sobrevisqui les primeres 24h, te moltes possibilitats d'anar endavant.

Iniciarem l'alimentació sòlida administrant un o dos cucs de la farina o grills. Amb els polls que estem administrant, un cop estabilitzats, podem fer els primers intents de donar insecte. 

Els polls greus mostren debilitat extrema i inicialment no mostraran el comportament natural de demanar. Això obliga que s'hagi de forcar l'aliment (veure "Alimentació"). Els polls mes grans, ja volanders, poden haver perdut ja aquest comportament natural. Els polls volanders ingressats en condicions greus mostren una recuperació més lenta, i es complicat que assoleixin pesos finals similars als que assoliran els polls mes joves que estaran més temps en rehabilitació.

La següent taula mostra pesos mitjos obtinguts per individus classificats com polls (20dies). A la taula es mostren també els pesos finals mitjos assolits en cada categoria clínica. 


taula_pesos

 

Serie de fotografies que mostren l'aspecte a les diferents edats fins que el polls deixen el niu
(Commonswifts.org  Ulrich Tigges ©)

Un cop iniciem l'alimentació sòlida, ens trobem en moltes ocasions que els polls vomiten l'insecte. Com s'explica a l'apartat "Alimentació", pot ser mes senzill administrar grill sense potes que cuc de la farina. El grill amb el cap per endavant adquireix una forma de càpsula i fa mes senzill de introduir gola endins.

 

De forma gradual anirem augmentant la quantitat d'insecte, espaiant les preses d'aliment. Un cop el poll ja menja sense problema, pot entrar a la cadena normal d'alimentació, amb preses d'aliment cada 3h.

Un cop el poll comença a acceptar l'aliment i adquireix el comportament natural de demanar, la recuperació és espectacular. Un poll pot mostrar un increment de pes de 7 grams en un sol dia!

 

Aquest poll va entrar amb un pes de 18gram, mostrant caquèxia. Li varem dir "drap".

drap

 

Als pocs dies va comencar a demanar i es va recuperar ràpidament. Va ser alliberat amb 41 grams.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Problemes plomes

Malgrat que el poll recuperi la seva gana i vagi recuperant la condició física, moltes vegades el dany ja ha esta fet. 

 

Amb aquesta recerca, queda demostrat com les dietes de pinso de gat i de carn de rata han resultat en un plomatge molt pobre. La carn de rata embrutia molt el plomatge i el deixava greixós. El pinso de gat va resultar amb un  plomatge que semblava mes acceptable, tot i això en ambdós dietes, hi varen haver molts casos de polls que durant el creixement no descanonaven les plomes i s'havia d'ajudar manualment, deixant bàrbules molt pobres i una ploma amb l'estructura molt dèbil.  Encara que el poll es comenci a recuperar miraculosament, moltes vegades ni la millor dieta podrà recuperar el dany causat. S'ha observat els problemes causats per les dietes incorrectes, però també el problema ja es mostra a l'arribada o es farà evident en pocs dies inclús amb la millor dieta. 

Sens dubte, la causa ja és a l'origen, quan el poll perd tota reserva encara al niu. Si el poll no obté menjar (pèrdua d'atenció dels pares davant els altres germans, abandonament del niu pels pares, ...) aquest començarà a utilitzar les seves fonts d'energia, greixos i proteïnes, per tirar endavant les funcions vitals. Un cop esgotats els greixos, es comencen a catabolitzar les proteïnes en un moment que són fonamentals pel desenvolupament dels òrgans vitals i muscles. Aquesta catabolització de la proteïna muscular causa alliberament de corticosterona endògena, element perjudicial durant el creixement de les plomes. Estudis demostren que aquesta corticosterona alliberada durant situacions D'estrès (en aquest cas restricció de menjar) fa disminuir el número de bàrbules, augmentant la distancia entre elles i produint així plomes d'estructura molt dèbil. 

plomes_1

plomes2

Ens podrem trobar doncs que polls recuperin la condició física de forma espectacular, però per desgracia mostrant problemes greus de plomatge. Les plomes dèbils, trencades o barres D'estrès impossibiliten la rehabilitació del falciot. Només un injert de ploma, en la molts casos gran nombre de primaries i rectrius, poden donar alguna opció al falciot. Avui, aquesta tècnica només es portada a terme per la Dr. Haupt a la Mauersegler Klinik a Frankfurt. 

Així doncs, hem de tenir clares les poques possibilitats de supervivència quan aquest problemes són evidents.

Pensar que en un futur podem adquirir aquest coneixement i aplicar la tècnica pot ser interessant i engrescador. Però sens dubte, la primera prioritat es donar als falciots una dieta correcte i assegurar que els falciots que alliberem ho facin en plena condició i tinguin opcions de completar el seu viatge migratori. 

Probablement nomes un petit percentatge dels inclús polls criats pels seus pares sobreviuran per reproduir-se. Nosaltres no podem donar als falciots orfes el mateix que els donarien els seus pares, però hem d'intentar emular-los tan com sigui possible si volem donar a aquest polls la possibilitat de sobreviure i reproduir-se al futur.